مطالعه جدیدی از شماره ژوئن JAMA Internal Medicine نشان می‌دهد اندازه‌گیری پیاپی قند خون (روزانه یک نوبت) توسط مبتلایان به دیابت نوع 2، تأثیری بر بهبود پیش‌آگهی ندارد.

معیارهای به کار رفته برای سنجش اثربخشی پایش قند خون در این مطالعه، شامل اندازه‌گیری HbA1c پس از یک سال و بهبود در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بوده است. پزشکان و بیماران در طول مطالعه نسبت به نحوه پایش قند خون با گلوکومتر و تفسیر نتایج آن تحت آموزش قرار گرفتند و بازخورد آن با استفاده از پیامک انجام شد.

به نظر محققین، پایش قند خون توسط بیماران اثر چندانی در پیش‌آگهی دیابت نوع 2 ندارد و نباید به صورت روتین توصیه شود.

منبع