نتایج دو پژوهش جدید نشان داده ورزش بیش از حد برای سلامت خوب نیست. در پژوهش اول در سوئد، پرونده 45 هزار نفر که به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. خطر یماری قلبی در افرادی که پس از 30 سالگی بیش از 5 ساعت در هفته ورزش می کنند، حتی بیشتر از افرادی است که کمتر از یک ساعت در هفته ورزش می کنند. توقف کامل فعالیت ورزشی در این افراد، خطر را افزایش می دهد.

مطالعه دوم با شرکت بیش از 1000 بیمار قلبی نشان می دهد خطر مرگ در افرادی که 2 تا 4 روز در هفته فعالیت ورزشی شدید دارند کمتر از کسانی است که بیشتر از 4 روز یا کمتر از 2 روز در هفته ورزش می کنند.

احتمالاً ورزش بیش از حد به دلیل اثرات پیش التهابی در بیماران قلبی منجر به عوارض زیانباری می شود که آثار مثبت ورزش را خنثی می کنند. به همین دلیل توصیه می شود همه افراد، به ویژه مبتلایان به بیماری قلبی یا کسانی که در معرض افزایش خطر بیماری قلبی هستند، از ورزش بیش از حد خودداری کنند.