این مطالعه از شماره فوریه مجله پزشکی انگلستان بر روی حدود 600 هزار زن 24 تا 64 ساله نشان می‌دهد حساسیت آزمایش ویروس زگیل انسانی (HPV) در شناسایی ضایعات پیش‌بدخیم سرویکس بیش‌تر از پاپ‌اسمیر است و شیوع ابتلای بعدی به این ضایعات نیز در افرادی که فاقد انواع پرخطر ویروس (HPV 16/18) هستند بسیار کمتر از آن‌هایی است که پاپ‌اسمیر منفی دارند.

نتایج این مطالعه در توافق با چندین کارآزمایی تصادفی‌شده‌ای است که به مقایسه آزمایش اچ‌پی‌وی و سیتولوژی سرویکس پرداخته‌اند. غربال‌گری از نظر انواع پرخطر ویروس زگیل انسانی (hrHPV)، در مقایسه با سیتولوژی منجر به تشخیص موارد بیش‌تری از ضایعات داخل اپی‌تلیال سرویکس درجه 2 و بالاتر (CIN 2+) می‌شود. بروز آتی این ضایعات نیز در صورت منفی شدن تست hrHPV کمتر است و به همین دلیل می‌توان فواصل غربال‌گری را افزایش داد.

در سال‌های اخیر اجرای برنامه‌های مختلف غربال‌گری سرطان سرویکس با کاهش قابل توجه موارد ابتلا به این سرطان همراه بوده و در حال حاضر، بیش‌تر موارد ابتلا به سرطان سرویکس در زنانی مشاهده می‌شود که در هیچ‌یک از این برنامه‌ها شرکت نکرده‌اند.

منبع