– هر دو دستورالعمل انجمن کاردیولوژی و انجمن آترواسکلروز اروپا (ESC/EAS) و انجمن قلب و انجمن کاردیولوژی آمریکا (ACC/AHA) در سال 2019 بر تغییر سبک زندگی تأکید دارند.

– هر 40 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (1 میلی‌مول بر لیتر) کاهش کلسترول بد (LDL) خطر حوادث عروقی ماژور را حدود 22 درصد کاهش می‌دهد.

– هر دو گایدلاین بر لزوم گروه‌بندی بیماران براساس میزان خطر تأکید دارند.

– براساس هر دو گایدلاین، در بیماران بسیار پرخطر (very high-risk) حداکثر مقدار قابل تحمل استاتین و در صورت لزوم، تجویز داروهای غیر-استاتین، با هدف کاهش >50% کلسترول بد توصیه شده است.

– محاسبه LDL در گایدلاین آمریکا نیز مانند گایدلاین اروپا با فرمول فریدوالد انجام می‌شود:

[LDL-c (mg/dL) = TC (mg/dL) − HDL-c (mg/dL) − TG (mg/dL)/5]

ولی برخلاف گایدلاین اروپا، در گایدلاین آمریکا در مواردی که تری‌گلیسرید بالای 150 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر باشد و در نمونه‌های غیرناشتا از فرمول مارتین/هاپکینز استفاده می‌شود که در آن عددی که تری‌گلیسرید بر آن تقسیم می‌شود، بین 3.1 تا 11.9 متغیر است. در مقادیر تری‌گلیسرید بالای 400، اندازه‌گیری مستقیم LDL توصیه می‌شود (نتایج اندازه‌گیری مستقیم LDL نیز در موارد تری‌گلیسرید بالا [تا 1000] قابل اعتماد است).

 

 

در تصویر زیر، میزان هم‌خوانی گروه‌بندی خطر برمبنای LDL محاسبه شده توسط این دو فرمول با LDL به روش اندازه‌گیری مستقیم در مقادیر مختلف تری‌گلیسرید مقایسه شده است.

 


– در گایدلاین اروپا برای گروه‌بندی خطر از دو جدول (اینجا) استفاده شده که در هر دو، میزان خطر بستگی به فشار خون سیستولی، جنسیت، سیگار، و کلسترول تام دارد. در گایدلاین آمریکا برای محاسبه خطر از یک نرم‌افزار (اینجا) استفاده شده که علاوه بر متغیرهای فوق، به دیابت، فشار خون دیاستولی، مصرف استاتین و آسپیرین، نژاد، و مقادیر LDL و HDL هم توجه شده است.

– تفاوت اصلی دو گایدلاین، در نحوه برخورد با بیماران پرخطر و بسیار پرخطر است. در گایدلاین آمریکا، بر ارائه توصیه براساس شواهد کارآزمایی‌های بالینی تأکید شده و درمان فراتر از استاتین (therapy beyond statin) محدود به افرادی است که بیماری آترواسکلروتیک بالینی (clinical ASCVD) و سابقه وقایع قلبی‌عروقی دارند. گایدلاین اروپا، از شواهد کارآزمایی‌های بالینی فراتر رفته و شواهد آترواسکلروز در تصویربرداری نیز برای درمان فراتر از استاتین، کافی قلمداد شده است.

– کلسترول LDL هدف در بیماران بسیار پرخطر در گایدلاین آمریکا 70 و در گایدلاین اروپا 55 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر است.

منابع: 1