ویرایش دوم (2017) سیستم بتسدا برای گزارش سیتوپاتولوژی تیروئید (TBSRTC) نسبت به ویرایش اول آن (2009) تغییر فاحشی ندارد. هدف اصلی این سیستم، استانداردسازی گزارش آسپیراسیون ندول‌های تیروئید و کاهش موارد غیرضروری جراحی تیروئید، یا در صورت نیاز به جراحی، انجام آن به محافظه‌کارانه‌ترین شکل ممکن است. اخیراً TBSRTC2017 به‌طور همزمان در مجله تیروئید و مجله انجمن سیتوپاتولوژی آمریکا رونمایی شد.
نکته مهمی که در TBSRTC2017 مورد تأکید قرار گرفته این است که تفسیر سیتوپاتولوژی تیروئید باید در زمینه شرح حال، معاینه فیزیکی، و سونوگرافی تیروئید انجام شود. دوران تصمیم‌گیری درباره جراحی صرفاً بر اساس مشاهده اسلایدهای سیتولوژی به پایان رسیده است.
شش گروه تشخیصی اصلی در TBSRTC2017 بدون تغییر مانده است:
•  Nondiagnostic or unsatisfactory
•  Benign
•  Atypia of undetermined significance (AUS) or follicular lesion of undetermined significance (FLUS)
•  Follicular neoplasm or suspicious for a follicular neoplasm (FN/SFN)
•  Suspicious for malignancy
•  Malignant
نکته مهم، تأکید بر ماهیت غیرسرطانی نئوپلاسم غیرمهاجم فولیکولار با مشخصات هسته شبه-پاپیلاری (NIFTP) است که پیش از سال 2016 در گروه سرطان تیروئید قرار داشت. تومورهای NIFTP در ارزیابی سیتولوژیک دارای تغییراتی هستند که مشابه سایر سرطان‌های تیروئید است ولی پیگیری نزدیک آن‌ها در طولانی‌مدت نشان داده که عود نمی‌کنند و متاستاز نمی‌دهند و بنابراین رفتار بالینی آن‌ها شباهتی به سرطان تیروئید ندارد.
تومورهای NIFTP را بر‌اساس یافته‌های سیتولوژیک در اغلب موارد می‌توان در ذیل یکی از گروه‌های تشخیصی 3، 4، یا 5 جای داد. ولی تشخیص این‌که این تومورها سرطان نیستند، تنها پس از اکسیزیون جراحی و خارج ساختن کامل تومور میسر است.
خطر بدخیمی در گروه 3 بین 10 تا 30 درصد است ولی بدون در نظر گرفتن تومورهای NIFTP، این رقم به 6 تا 18 درصد کاهش می‌یابد. خطر بدخیمی یک ندول تیروئید به‌طورکلی 6 تا 8 درصد است. بنابراین، با مطرح شدن NIFTP، ارزش تشخیصی گروه 3 بتسدا، بیش‌از‌پیش مورد تردید قرار گرفته است. باتوجه به‌این‌که برای رد تشخیص سرطان، تومورهای NIFTP باید جراحی شوند، تصمیم‌گیری جراحی در گروه‌های تشخیصی 3، 4، و 5 عملاً تغییر نکرده است. درمان در بیشتر تومورهای NIFTP شامل خارج کردن لوب گرفتار است و این باعث افزایش چشمگیر موارد جراحی لوبکتومی شده است.
تغییرات دیگر در TBSRTC2017 شامل گزینه آزمایش مولکولی برای درمان استاندارد آتی‌پی با اهمیت نامشخص/ ضایعه فولیکولی با اهمیت نامشخص (AUS/FLUS) و نئوپلاسم فولیکولار/مشکوک به نئوپلاسم فولیکولار (FN/SFN) است. همچنین معیارهای تشخیصی و تعریف FN/SFN در بتسدای جدید تغییر یافته و تغییرات خفیف هسته‌ای مرتبط با کارسینوم پاپیلاری تیروئید را نیز شامل شده است.

منابع: 1 2