مطالعه ای که نتایج آن اخیراً در مجله ی لانست منتشر شده به مقایسه ی طول عمر آقایان و خانم ها در کشورهای مختلف پرداخته است. نکته مهمی که در این مطالعه هست، توجه به سالهای ناسالم unhealthy years است.

بیشترین طول عمر مربوط به آندورا واقع در جنوب غربی اروپا با متوسط 83.9 سال و کوتاه ترین عمر 48.3 سال در لسوتو واقع در آفریقاست. متوسط طول عمر انسان در کره ی خاکی 71.5 سال است که نسبت به سال 1990 حدود 6.2 سال افزایش یافته است.

اما جنبه ی منفی قضیه این است که متأسفانه بشر حدود یک هشتم عمر خود را در بیماری به سر می برد. و جالب اینکه نسبت یک هشتم در تمام نقاط جهان تقریباً یکسان است.

HALE یا Healthy Life Expectancy یا بالاترین امید به زندگی سالم در ژاپن با 73.4 و کوتاه ترین آن باز هم در لسوتو با 42 سال است. به نظر می رسد افزایش هزینه های سلامت در کشورهای پیشرفته چندان نتوانسته نسبت یک هشتم فوق را کاهش دهد.

متوسط عمر آقایان در ایران طبق این مطالعه 76 سال و تعداد سالهای ناسالم آنان 10 سال است. ارقام فوق برای خانمها به ترتیب 80 و 12 سال است.

منبع