این روزها نظام سلامت با تغییرات مختلفی مواجه است—تغییر کدها، نحوه ارائه صورتحسابها، نحوه جمع آوری اطلاعات، و نحوه وارد کردن و پردازش آنها پیوسته در حال تغییر است. به رغم این تغییرات پی در پی، هدف غایی نظام سلامت همچنان ارائه خدمات بهتر است. خدمات بهتر نیاز به پزشکان آگاه دارد که خود وابسته به داده های با کیفیت است.

اما برای اطمینان از اینکه جمع آوری داده ها درست انجام می شود—یعنی با زبان مشابه می توان به اطلاعات مشابه دست یافت—استانداردهایی تعیین شده است. حال پزشکان، به ویژه پاتولوژیستها، با استفاده از این استانداردها می توانند برای توصیف نمونه های مهم جراحی از کلمات مشابهی استفاده کنند. بدین ترتیب تفسیرهای ذهنی توسط پژوهشگران محدودتر می شود و مدت زمان لازم برای فرمت مجدد گزارشها کاهش می یابد. نتیجه ای که به دست می آید منبع بزرگی از اطلاعات است که جستجوی سریع و فهم آن آسانتر بوده و امکان ارزیابی بهتر سرطان را فراهم می کند.

یک راه اطمینان از اینکه استانداردها به درستی رعایت می شوند، پیوند آنها با اعتباربخشی است. اگر گزینه های ما برنامه سرطان مورد تأیید کالج جراحان آمریکا (ACS) و برنامه دیگری باشد که مورد تأیید ACS نیست، روشن است که کسی سراغ دومی نمی رود. به علاوه، هیچ آزمایشگاهی مایل نیست حتی به صورت آزمایشی برنامه ای را که مورد تأیید نیست امتحان کند. به همین دلیل ACS برای اطمینان از رعایت استانداردهای گزارش نویسی و جمع آوری اطلاعات سرطان به روش یکپارچه و سیستماتیک می گوید: “90% گزارشهای آسیب شناسی باید شامل تمام عناصر معتبر علمی یا رایج از پروتکلهای مناسب باشند.”

اما منظور از “عناصر معتبر علمی یا رایج از پروتکلهای مناسب” چیست؟

کمیسیون سرطان (CoC ) کالج جراحان آمریکا در ژانویه 2004 استانداردهای جدیدی اعلام کرد که بر اساس آن همه آزمایشگاههایی که توسط CoC اعتباربخش می شوند الزاماً باید در گزارشهای پاتولوژی از عناصر داده ای معتبر علمی (scientifically validated data elements [SVDE]) استفاده کنند. کالج پاتولوژیستهای آمریکا (CAP) و سایر گروهها در واکنش به این موضع کمیسیون سرطان، از پاتولوژیستها خواسته اند برای گزارش سرطان از روش اختصاری (synoptic reporting) استفاده کنند. گزارش اختصاری مجموعه ای از داده های ساختمند(structured data یا داده هایی که دارای مدل از پیش تعریف شده هستند. در مقابل آن، داده های ناساختمند یا unstructured data قرار دارند که هیچ تعریف خاصی ندارند، اغلب متن حجیمی دارند و ممکن است خود حاوی داده های ساختمند مختلفی باشند) و الکترونیکی است که هر یک از این عناصر را به روش استاندارد مورد توجه قرار می دهد، طوری که برای مقاصد درمانی و پژوهشی به سهولت قابل جمع آوری و سازماندهی باشد.

روشهای بسیاری برای تبدیل داده های ناساختمند به داده های ساختمند و تهیه یک گزارش سیناپتیک وجود دارد. اما برای رعایت معیارهای ACS و اعتباربخشی برنامه سرطان، پنج مشخصه باید حتماً رعایت شود:

  1. داده ها بر اساس یک چک لیست SVDE نمایش داده می شود که پاسخ به دنبال آن می آید.
  2. هر جفت داده تشخیصی (شامل یک عنصر چک لیست SVDE و پاسخ آن) در یک خط مجزا می آید.
  3. گزارش اختصاری را می توان در قسمت تشخیص گزارش پاتولوژی، در انتهای گزارش و یا به صورت یک بخش مجزا  آورد ولی همه عناصر چک لیست SVDE و پاسخ آنها باید با هم در یکجا باشند.
  4. ذکر عناصر اضافی که در چک لیست CAP نیستند در گزارش سیناپتیک، اختیاری است ولی همه اجزای SVDE آن باید موجود باشند.
  5. امکان ارائه کامنت روایت گونه در کنار گزارش سیناپتیک وجود دارد ولی این گونه کامنتها نمی توانند جایگزین گزارش سیناپتیک شوند.

مفهوم کاربردی گزارش سیناپتیک این است که اگر شما به عنوان یک پاتولوژیست در مرکزی کار می کنید که عضو برنامه سرطان است و در بسیاری از گزارشهای شما از فرمت سیناپتیک استفاده نمی شود یا هر یک از پنج مورد فوق را رعایت نمی کنید، احتمالاً در معرض خطر مردود شدن در برنامه اعتباربخشی ACS هستید. CAP چک لیستهایی تحت عنوان چک لیستهای الکترونیک سرطان (eCCs) برای کمک به پاتولوژیستها تهیه کرده است.

منبع