چاقی یا لاغری نوجوانان را به رخ آنان نکشید

والدین هنگام صحبت با نوجوانان درباره موضوع وزن و خورد و خوراک، باید در انتخاب کلمات دقت کنند.

پژوهشگران با بررسی نتایج نظرسنجی از 2300 نوجوان و 3500 نفر از والدین و مربیان آنان به این نتیجه رسیدند که بیشتر والدین با نوجوانان درباره چاقی یا لاغری آنان به جرّ و بحث می پردازند. به طور کلی در نوجوانانی که این بحث ها بیشتر درباره غذاهای سالم باشند، اختلالات غذا خوردن کمتر و خفیف تر هستند. هر چه این بحث ها بیشتر به موضوع وزن و چاقی یا لاغری نوجوان کشیده شود، مشکلات هم بیشتر می شوند. بیشترین مشکلات در مواردی است که بحث ها همزمان از سوی چند نفر (پدر، مادر، و مربی) مطرح شوند.

والدین در برخورد با نوجوانانی که مبتلا به اختلالات غذا خوردن، چاقی یا لاغری هستند باید از به کار بردن کلماتی که مستقیماً به موضوع وزن اشاره می کنند اجتناب نمایند و در عوض روی سلامت خوراک متمرکز شوند.