مقاله ای در شماره اکتبر مجله کالج کاردیولوژی آمریکا به بررسی مضرات مصرف نمک پرداخته است. بیش از 3 هزار فرد بزرگسال که در معرض ابتلا به پرفشاری (prehypertensive) بودند به 2 گروه تقسیم شدند. در یک گروه مصرف نمک محدود شد.

میزان مرگ و میر پس از 20 سال در افرادی که نمک کمتر مصرف کردند 15% کمتر بود اما به نظر محققین، این کاهش فاقد اهمیت آماری است. با این حال، هر یک گرم افزایش دفع ادراری سدیم در شبانه روز، خطر مرگ را 12% افزایش می دهد. بنابراین، مصرف غذاهای پر نمک مضر است اما، مصرف غذاهای کم نمک لزوماً مفید نیست.

منبع