شماره دسامبر 2014 مجله Neurology نتایج یک مطالعه 2 ساله در زمینه تأثیر ویتامین ب در عملکرد شناختی را منتشر کرده است. به نظر می رسد مصرف طولانی مدت مکملهای ویتامین ب هیچ تأثیری در بهبود عملکرد شناختی سالمندان ندارد. این مطالعه با شرکت 3 هزار فرد سالمند در هلند با میانگین سنی 74 سال انجام شد که، به دلیل هوموسیستئین بالای خون، در معرض افزایش خطر افت عملکرد شناختی قرار داشتند. افراد در دو گروه و به مدت 2 سال، تحت درمان روزانه با مکمل ویتامین ب 12+ اسید فولیک و یا دارونما قرار گرفتند.

پس از دو سال، هیچ تفاوتی از نظر اغلب معیارهای عملکرد شناختی (وضعیت روانی Mental State Examination، حافظه مقطعی episodic memory، حافظه توجه و کار attention and working memory، سرعت پردازش اطلاعات information processing speed، و عملکرد اجرایی executive function) در دو گروه مشاهده نشد. البته مصرف مکمل ویتامین ب با کاهش خفیف سرعت افت کلی عملکرد شناختی همراه بود ولی به نظر پژوهشگران، این تفاوت از نظر بالینی معنی دار نیست.

منبع