در این توصیه ها که در شماره ی ژانویه ی 2016 Annals of Internal Medicine از سوی اداره ی خدمات پیشگیری وزارت سلامت ایالات متحده اعلام شده، نسبت به توصیه های پیشین (2009)، شاهد تغییرات زیر هستیم:

–          ماموگرافی هر دو سال یک بار از 50 تا 74 سالگی توصیه می شود.

–          غربالگری پیش از 50 سالگی بستگی به تمایل بیمار دارد.

–          در مورد غربالگری پس از 75 سالگی شواهد کافی در دست نیست.

–          در مورد نقش توموسنتز (tomosynthesis) یا یا ماموگرافی دیجیتال سه بعدی در غربالگری سرطان پستان شواهد کافی در دست نیست.

–          در مورد نقش سونوگرافی، MRI، یا توموسنتز در غربالگری سرطان در زنانی که پستان متراکم دارند (دانسیته ی بالای رادیوگرافیک)، شواهد کافی در دست نیست.

البته این توصیه ها تنها برای زنانی است که در معرض افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان نیستند. توصیه های جدید که برای ارائه ی نظرات و پیشنهادها از ماه آوریل سال گذشته در دسترس عموم قرار گرفته بود، منجر به موضع گیری منابع مختلف آکادمیک و حرفه ای در ایالات متحده شده است. بیشتر پزشکان و بیماران غربالگری سالانه را ترجیح می دهند و اغلب به محدوده ی سنی توصیه شده نیز ایراد می گیرند. اما باید توجه کنیم که بیماران این حق را دارند که از جدیدترین مواضع واقعی دانش پزشکی آگاه باشند و خود آزادانه تصمیم درست را بگیرند.

منبع