رئوس این توصیه ها عبارتند از:

–          آغاز غربالگری از 21 سالگی است.

–          از 21 تا 29 سالگی غربالگری شامل پاپ اسمیر هر سه سال یک بار است.

–          از 30 تا 65 سالگی اگر تست HPV همراه با پاپ اسمیر انجام شود، فواصل غربالگری هر 5 سال و در غیر این صورت هر 3 سال یک بار است.

–          پس از 65 سالگی، اگر بیمار به طور مرتب غربالگری شده و نتایج اخیر آن منفی است و سابقه ی CIN2 یا بالاتر هم ندارد، ادامه ی غربالگری لازم نیست.

–          در زنانی که هیسترکتومی توتال شده اند و سابقه ی CIN2 یا بالاتر هم ندارند، ادامه ی غربالگری لازم نیست.

منبع