اخیراً انجمن انکولوژی بالینی آمریکا توصیه هایی در زمینه ی درمان درد مزمن در مبتلایان به سرطان ارائه کرده که در شماره ی جولای مجله ی سرطان شناسی بالینی منتشر شده است.

پزشکان باید در هر ویزیت غربالگری از نظر درد را انجام دهند. عود بیماری، اضافه شدن بدخیمی دوم، یا عوارض دیررس درمان سرطان، مواردی است که در صورت گزارش درد جدید توسط بیمار مطرح می شود.

برای درمان درد مزمن می توان از ضددردهای سیستمیک غیراپیوئید و ضددردهای ادجوانت استفاده کرد. تجویز اپیوئید باید به صورت آزمایشی در بیماران منتخبی انجام شود که به درمان های محافظه کارانه تر پاسخ نمی دهند و درد یا اختلال عملکرد آنان ادامه دارد.

خطر عوارض اپیوئیدها باید بررسی شود. احتیاطات عمومی برای پیشگیری و به حداقل رساندن سوء مصرف، اعتیاد، و عوارض ناخواسته باید انجام شود.

 منبع