اداره غذا و دارو (FDA) در ماه فوریه هشدار داد در صورت انجام ترموگرافی، این روش نمی‌تواند جایگزین ماموگرافی برای غربالگری سرطان پستان باشد. در روش ترموگرافی، الگوی جریان خون و حرارت در پستان با استفاده از اشعه مادون قرمز تعیین می‌شود. اداره غذا و دارو این روش را به عنوان یک روش تکمیلی و کمکی در کنار ماموگرافی تأیید کرده است.

محدودیت اصلی ترموگرافی، موارد متعدد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب آن است. در افرادی که برای غربال‌گری سرطان منحصراً به ترموگرافی بسنده کنند، این خطر وجود دارد که سرطان آنان در مراحل زودرس و قابل درمان تشخیص داده نشود.

منبع