آکادمی طب اطفال آمریکا ویرایش جدید (2016) توصیه های خود را در زمینه ی طب پیشگیری در اطفال ارائه کرده است. رئوس تغییرات نسبت به ویرایش پیشین به شرح زیر است:

-غربال بینایی به جای غربالگری روتین تنها بر اساس ارزیابی خطر توصیه می شود.

-بهداشت دهان: توصیه جدید برای وارنیش فلوراید از 6 ماهگی تا پنج سالگی

-ارزیابی از نظر مصرف الکل و مواد مخدر با استفاده از پرسشنامه ی جدید

-غربالگری از نظر افسردگی از 11 سالگی

-غربالگری چربی خون (دیس لیپیدمی) بین 9 تا 11 سالگی

-هماتوکریت یا هموگلوبین در 15 تا 30 ماهگی

-غربالگری HIV در 16 تا 18 سالگی

-غربالگری از نظر سرطان یا ضایعات پیش سرطانی دهانه ی رحم در نوجوانان، دیگر توصیه نمی شود.

  منبع