حتی در کشورهای پیشرفته، قوانین مشخصی برای تجارت خون بند ناف وجود ندارد. بررسی های بازرسین دولتی و نتایج به دست آمده از شکایت های طرح شده توسط شاکیان خصوصی نشان می دهد بسیاری از نمونه های خون بند ناف در بانک هایی که بیشتر آنها غیر دولتی هستند به دلیل نگهداری در شرایط آلوده، نشت نمونه به خارج از کیسه و عدم رعایت حداقل استاندارد ها، قابل استفاده نیستند.

در حال حاضر، تنها در ایالات متحده، حدود 30 تا 40 بانک خصوصی خون بند ناف وجود دارد که برای نگهداری خون بند ناف هر کودک مبلغ 2 هزار دلار به اضافه حداقل سالیانه 100 دلار اخذ می کنند. در تحقیقاتی که بر روی 2 هزار نمونه از این بانک ها انجام شد، چند صد نمونه به دلیل آلودگی میکروبی یا عدم احراز حداقل استانداردها، غیر قابل استفاده بودند.

بسیاری از صاحبنظران به والدین توصیه می کنند بجای پول دادن بابت ذخیره خون بند ناف در شرایطی که استاندارد مشخصی برای آن وجود ندارد، این هزینه را صرف خرید یک کالسکه خوب یا صندلی مناسب برای نشاندن کودک در اتومبیل نمایند.