انجمن کولپوسکوپی و آسیب‌شناسی سرویکس آمریکا در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely campaign) پنج سناریو در زمینه اقدامات تشخیصی و درمانی غیرضروری تدوین کرده که پزشکان باید از آن‌ها اجتناب کنند. خلاصه این سناریوها که در ماه فوریه در سایت انتخاب هوشمندانه منتشر شده به شرح زیر است:

–          سیتولوژی واژینال و غربالگری HPV در زنانی که تحت عمل جراحی هیسترکتومی شامل برداشتن سرویکس قرار گرفته‌اند مگر مواردی که هیسترکتومی به دلیل دیسپلازی درجه بالا یا سرطان سرویکس انجام شده باشد.

–          پاپ‌اسمیر یا غربالگری HPV در زنان 20 سال به پایین با ایمنی سالم.

–          غربالگری HPV از نظر انواع کم‌خطر.

–          درمان CIN 1 (نئوپلازی داخل اپی‌تلیال درجه 1) در سن 21 تا 24 سال.

–          پاپ‌اسمیر یا غربالگری HPV سالیانه در زنانی که ایمنی سالم دارند و غربالگری قبلی آنان منفی بوده است (فاصله غربالگری 3 سال ارجح است).

منبع