نتایج این مطالعه جدید که در شماره مارس 2015 JAMA چاپ شده نشان می دهد بیشتر گره های بدون علامت تیروئید همچنان سیر خوش خیمی دارند. این مطالعه در ایتالیا و در جمعیتی انجام شده که دچار کمبود خفیف تا متوسط ید هستند. بیش از 1000 بیمار به مدت 5 سال پیگیری شده و حدود 15% گره ها رشد قابل توجه داشته اند. بدخیمی تنها در 7 مورد (0.7%) گزارش شده است.

به نظر این محققین، با توجه به شیوع بسیار پایین بدخیمی در گره های تیروئید، توصیه انجمن تیروئید آمریکا در زمینه لزوم نمونه برداری سوزنی از گره های تیروئید باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر انجمن تیروئید آمریکا توصیه می کند نمونه برداری سوزنی در تمام گره های سرد تیروئید انجام شود.

 منبع