بالا بودن کلسترول HDL همیشه نشان دهنده ی مصونیت در مقابل بیماری کرونر نیست. مطالعه ای در شماره ی مارس مجله ی Science نشان می دهد یک جهش ژنی خاص ممکن است با وجود افزایش HDL، خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.

محققین با بررسی نواحی تغییر دهنده ی چربی در ژنوم 300 نفر که HDL بسیار بالا (میانگین 107) داشتند، متوجه یک جهش خاص در ژن SCARB1  شدند. این ژن مسئول رمزگذاری گیرنده ی اصلی HDL در سطح سلول است و در اثر جهش، عملکرد این گیرنده مختل می شود.

منبع