جراحی بای پس یکی از اولین روشهای موفق درمان بیماران قلبی است که در آن یکی از رگهای بدن به قلب پیوند زده می شود. طی سالهای اخیر، دستیابی به روشهای جدید درمانی بدون نیاز به جراحی که با استقبال بیماران مواجه شده است، باعث کاهش چشمگیر آمار جراحی بای پس شده است. با این حال، متخصصین در برخی بیماران انجام جراحی بای پس را به روشهای دیگر ترجیح می دهند و به همین دلیل توصیه می شود انتخاب روش درمانی با توجه به مجموع شرایط انجام شود و تحت تأثیر گرایش عمومی به روشهای جدیدتر قرار نگیرد.