مجله Sleep Health توصیه های جدید بنیاد ملی خواب را در زمینه مدت خواب در سنین مختلف، بر اساس نتایج آخرین تحقیقات منتشر کرده است. مدت خواب توصیه شده در افراد سالم که مبتلا به اختلالات خواب نباشند به شرح زیر است:

  • نوزاد: 14 تا 17 ساعت (پیش از این 12 تا 18 ساعت)
  • شیرخوار: 12 تا 15 ساعت (پیش از این 14 تا 15 ساعت)
  • نوپا: 11 تا 14 ساعت (پیش از این 12 تا 14 ساعت)
  • پیش دبستانی: 10 تا 13 ساعت (پیش از این 11 تا 13 ساعت)
  • سنین دبستان: 9 تا 11 ساعت (پیش از این 10 تا 11 ساعت)
  • نوجوان: 8 تا 10 ساعت (پیش از این 8.5 تا 9.5 ساعت)
  • جوان تا 25 سالگی: 7 تا 9 ساعت
  • 26 تا 64 سالگی: 7 تا 9 ساعت
  • 65 سال به بالا: 7 تا 8 ساعت

تغییر جدید دیگر در این توصیه ها اضافه شدن محدوده زمانی “احتمالاً مناسب” در کنار محدوده زمانی “توصیه شده” فوق در برخی گروههای سنی است. به عنوان مثال، احتمالاً برای نوزادان 11 تا 19 ساعت خواب هم مناسب است.

 منبع