بر اساس دو مطالعه جدید که در ایالات متحده و اروپا انجام شده، مصرف قهوه و چای باعث کاهش خطر نوع خاصی از سرطان مغز به نام گلیوم میشود که حدود 80 درصد تومورهای مغز در بزرگسالان از این نوع هستند. البته تومور مغز جزو سرطانهای شایع نیست و علت این تومورها نیز ناشناخته است. بیشترین خطر تومور مغز در افرادی دیده شده که دارای زمینه ژنتیکی و یا سابقه تابش اشعه باشند. پژوهشگران امیدوارند نتایج این تحقیقات منجر به افزایش دانش بشر درباره تومورهای مغز شود. محققین با تقسیم افراد به دو گروه دریافتند مصرف چای و قهوه به میزان بیشتر از 4 فنجان در روز با کاهش قابل توجه ( یک سوم ) خطر تومور مغزی همراه است. به نظر میرسد قهوه و چای باعث کاهش رشد سلولهای تومور میشوند.