بهترین زمان شروع غذاهای جامد در کودکان همواره مورد اختلاف نظر بوده است. بر اساس پژوهشی که در شهر بوستون انجام شده، شروع غذاهای جامد پیش از 4 ماهگی، به خصوص در کودکانی که شیر خشک میخورند، احتمال چاقی پس از 3 سالگی را افزایش میدهد.