با توجه به رشد فزاینده آمار چاقی در کودکان و اثرات نامطلوب متعدد آن بر سلامت افراد، این موضوع به یکی از نگرانیهای اصلی جوامع تبدیل شده است.اخیراً پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا شواهد نوعی عفونت ویروسی خاص را در کودکان چاق یافته اند که پیش از این ارتباط آن با چاقی در بزرگسالان ثابت شده بود. آدنوویروس 36 با اثر بر روی آشکارسازی بیان ژن چاقی ( لپتین ) و سوخت و ساز گلوکز، به عنوان یکی از علل احتمالی چاقی مورد توجه قرار گرفته است.