اخیراً کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا، توصیه هایی در ارتباط با خودداری مادران باردار از درمان ارائه کرده است. برخی از این توصیه به شرح زیر است:

–          باید به تصمیم زن بارداری که قادر به تصمیم گیری مستقل است، احترام بگذارید.

–          مشاوره ی مستقیم توصیه می شود اما پزشک نباید بیمار را به اتخاذ تصمیم خاصی مجبور کند. از هر گونه فشار، اجبار، زور فیزیکی یا تهدید خودداری کنید.

–          پزشک باید زمینه ی را که بیمار در آن تصمیم گرفته درک کند و به او بابت این شک و تردید حق بدهد.

–          در موارد لزوم، مشورت با یک فرد صاحبنظر در زمینه ی موضوعات اخلاقی توصیه می شود.

–          انجام مداخلات قانونی به هیچ وجه توصیه نمی شود.

 منبع