ابتلا به سرطان، به ویژه برای کودکان، آسان نیست. وقتی با شیمی درمانی و ریزش مو، همه دنیا از قضیه با خبر می شوند، تحمل سرطان سخت تر هم می شود.

این کودکان، علاوه بر درد سرطان، باید با پیش داوری های دوستان و هم کلاسی ها و مردم کوچه و خیابان هم روبرو شوند. به همین دلیل، گارفیلد، هلو کیتی و شخصیت های کارتون ریو 2 نیز کچل شده اند تا به کودکان سرطانی کمک کنند.

ایده کچل شدن شخصیتهای کارتونی از نوامبر سال گذشته از برزیل آغاز شد. در ادامه حدود 40 شخصیت کارتونی جهان بدون هیچ توضیحی کچل شدند. حال کودکان مبتلا به سرطان تنها نیستند. آنها از کچل بودن خود خجالت نمی کشند و اوضاع برای شان بهتر شده است.