این مطالعه که در ماه نوامبر از سوی انجمن کاردیولوژی اروپا و انجمن قلب آفریقا در کنگره قلب آفریقای جنوبی ارائه شد، به بررسی اثر عوامل روحی‌روانی مانند افسردگی، اضطراب، استرس شغلی و نگرانی مالی بر خطر قلبی‌عروقی پرداخته است. به‌نظر محققین، توجه بیش از حد به عوامل جسمی باعث می‌شود نقش عوامل روحی‌روانی دست کم گرفته شود. اغلب بیماران پس از سکته قلبی از نظر استرس روحی‌روانی طرف مشاوره قرار می‌گیرند، ولی این اقدام بهتر است پیش از وقوع سکته قلبی صورت گیرد.

افراد براساس میزان نگرانی مالی در مقیاس Likert، به بدون استرس (از عهده مخارج برمی‌آید)، تحت استرس مالی خفیف (از عهده مخارج برمی‌آید ولی نیاز به حمایت دارد)، تحت استرس مالی متوسط (درآمد کافی نیست و کفاف مخارج را نمی‌دهد)، و تحت استرس مالی شدید (فاقد درآمد و نگران مایحتاج اولیه) تقسیم می‌شوند.

افسردگی حتی به میزان خفیف، خطر سکته قلبی را سه‌برابر افزایش می‌دهد. استرس شغلی متوسط تا شدید، خطر سکته قلبی را بیش از 5 برابر افزایش می‌دهد. بیشترین خطر متوجه افرادی است که تحت استرس شدید مالی هستند (13 برابر).

پرسش درباره عوامل روحی‌روانی باید به بخش ثابت ویزیت پزشکی تبدیل شود. همان‌گونه که به بیماران توصیه می‌شود سیگار را ترک کنند، باید روش‌هایی برای مقابله با استرس به آنان آموزش داده شود.

منبع