نوزادان حتی در حالت خواب هم به مشاجره بین والدین واکنش نشان می دهند!

بررسی واکنشهای مغز نوزادانی که مشاجرات مداومی بین پدر و مادر آنان وجود دارد نشان دهنده افزایش فعالیتهای کانونی است. محققین مدتهاست به تأثیر شگرف رفتارهای والدین بر روی رشد و تکامل عصبی و فیزیولوژیک نوزادان پی برده اند ولی منشاء این اثرات هنوز روشن نیست.

در پژوهش اخیر بر روی شیرخواران 6 تا 12 ماهه، واکنش مغز کودک در حال خواب به انواع صداهای عصبانی، شاد، یا خنثی با استفاده از ام- آر- آی عملکردی سنجیده شد که نشاندهنده افزایش فعالیت قشر نواحی خاصی از مغز کودک در پاسخ به صداهای عصبانی است.