تازه‌ترین دستورالعمل غربال‌گری سرطان کولورکتال توسط انجمن گوارش کانادا و انجمن گوارش آمریکا در شماره نوامبر مجله Gastroenterology منتشر شده است. خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در افرادی که سابقه خانوادگی این سرطان یا آدنوم پیشرفته دارند افزایش می‌یابد. میزان خطر بستگی به سن فرد، سن ابتلا در خانواده، تعداد بستگان مبتلا، و درجه خویشاوندی دارد. رؤوس برخی از این توصیه‌ها به شرح زیر است:

– در افرادی که سابقه ابتلای دست‌کم یک خویشاوند درجه یک دارند، غربال‌گری قویاً توصیه می‌شود.

– در افرادی که سابقه ابتلای دست‌کم یک خویشاوند درجه یک دارند، کولونوسکوپی روش ارجح غربال‌گری است. آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) در خط دوم غربال‌گری است.

– در افرادی که سابقه ابتلای دست‌کم یک خویشاوند درجه یک دارند، غربال‌گری باید از 40 تا 50 سالگی یا 10 سال پس از سن تشخیص در آن خویشاوند (هرکدام زودتر باشد) آغاز شود. فواصل غربال‌گری با کولونوسکوپی 5 تا 10 سال و با FIT هر 1 تا 2 سال یک بار است.

منبع