این مقاله در شماره ی مه مجله ی Clinical Infectious Diseases حاوی 28 توصیه ی انجمن بیماری های عفونی آمریکا و انجمن اپیدمیولوژی پزشکی آمریکا در زمینه ی نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری در بیمارستان است. برخی از این توصیه ها را مرور می کنیم:

–          پیش تأیید (Preauthorization) یا رسیدگی پیش از تجویز آنتی بیوتیک و پسخوراند (فیدبک)

–          برنامه های پایش فارماکوکینتیک و تنظیم دوزاژ برای آمینوگلیکوزیدها و وانکومایسین

–          برنامه هایی برای افزایش مصرف درست آنتی بیوتیک خوراکی به جای تزریق داخل وریدی

–          آزمایش سریع ویروسی نمونه های تنفسی

–          استفاده از روزهای درمان برای پایش مصرف آنتی بیوتیک

 منبع