این پژوهش از شماره نوامبر مجله Cancer Research  وابسته به انجمن تحقیقات سرطان آمریکا نشان می‌دهد پروتئین TRIM29 و ارتباط نزدیک آن با کراتین می‌تواند هدف بالقوه در تشخیص، تعیین پیش‌آگهی، و درمان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) باشد. پروتئین TRIM29 نقش حساسی در تنظیم توزیع کراتین و تهاجم SCC دارد. خانواده پروتئین‌های TRIM در پیام‌رسانی داخل سلولی، تکامل سلول، کنترل کیفیت پروتئین، مرگ برنامه‌ریزی شده سلول و سرطان‌زایی شرکت می‌کنند. پیش از این نقش TRIM29 در سرطان پستان، روده و لوزالمعده نشان داده شده و به‌هم خوردن تنظیم عملکرد TRIM29 نشان‌دهنده پیش‌آگهی بدتر در برخی مبتلایان به این سرطان‌هاست.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد کاهش بیان TRIM29 در بافت تومور با تغییر توزیع کراتین و افزایش تهاجم SCC مرتبط است و می‌توان از این نشانگر برای تشخیص و تعیین پیش‌آگهی این تومور استفاده کرد. همچنین محور TRIM29-کراتین می‌تواند یک هدف بالقوه برای درمان  SCC مقاوم به درمان و پیشرفته باشد.

منبع