این تحقیق از شماره اکتبر JAMA نشان می‌دهد نشان‌گرهایی که برای برآورد میزان اندوخته تخمک در تخمدان زنان به‌کار می‌روند، لزوماً نشان‌دهنده شانس باروری نیستند. آزمایش ادرار یا خون از نظر هورمون محرک فولیکل (FSH) یا آنتی‌مولرین (AMH) و inhibin B از اجزای برنامه ارزیابی زنان مبتلا به نازایی است. حتی کیت‌های خانگی موسوم به “آزمایش باروری” (فرتیلیتی‌چک، مشابه  بیبی‌چک یا آزمایش بارداری) در بازار موجود است و زنان در روز سوم قاعدگی برای اطمینان از باروری خود از این کیت استفاده می‌کنند.

این مطالعه بین سال‌های 2008 تا 2016 با شرکت 750 زن انجام شد. هدف این بود که روشن شود نتایج آزمایش نشان‌گرهای اندوخته تخمدان تا چه حد با نتایج باروری زنان ارتباط دارد. هیچ‌یک از نشانگرهای اندوخته تخمدان ارتباط معناداری با احتمال باروری زنان نداشت. به نظر محققین، نقش عواملی مانند کیفیت تخمک در احتمال باروری زنان، مهم‌تر از اندوخته تخمدان است. احتمالاً بدن زنان با مکانیسم‌هایی مانند افزایش FSH تلاش می‌کند کمبود اندوخته تخمدان را جبران کند.

منبع