تقریباً هر آزمایشگاهی، تجربه ی بازگرداندن بیمار به منزل یا تکرار آزمایش به دلیل عدم رعایت ناشتایی را دارد و این موضوع اغلب منجر به نارضایتی مراجعین به آزمایشگاه و اتلاف هزینه و وقت بیماران و پزشکان می شود. بر اساس این پژوهش در شماره ی آوریل JAMA Intern Med، قدرت پیش بینی وقایع قلبی عروقی در موارد آزمایش بدون ناشتایی به خوبی آزمایش چربی در حالت ناشتا و حتی بهتر از آن است. بیشتر صاحبنظران و منابع معتبر پزشکی توصیه می کنند آزمایش چربی در حالت ناشتا انجام شود، اما این محققین معتقدند:

–          نتایج آزمایش چربی غیرناشتا در بیشتر موارد چندان تفاوتی با آزمایش ناشتا ندارد و تنها تفاوت، در حد متوسط، در آزمایش تریگلیسرید دیده می شود.

–          با توجه به این که انسان در اغلب اوقات در شرایط غیرناشتا قرار دارد، آزمایش غیرناشتا پیش بینی صحیح تری از وقایع قلبی عروقی ارائه می دهد.

–          طی 5 سال اخیر، توصیه به آزمایش چربی غیرناشتا از سوی منابع معتبر افزایش یافته است.

–          بر اساس جدیدترین توصیه های انجمن آترواسکلروز اروپا و فدراسیون طب آزمایشگاهی اروپا، در مواردی که تریگلیسرید غیرناشتا بالاتر از 400 باشد، تکرار آزمایش در حالت ناشتا توصیه می شود. یک مطالعه نشان داده تنها در 10 درصد بیمارانی که آزمایش چربی خون غیرناشتا انجام می دهند، آزمایش به شکل ناشتا تکرار می شود.

 منبع