یخچال به شکل امروزی از اواخر قرن 19 میلادی اختراع شده ولی بشر مدت ها پیش از آن هم می دانست که اغلب مواد غذایی در دمای پایین دیرتر فاسد می شوند. میکروب ها برای رشد و تکثیر نیاز به غذا، رطوبت و دمای خاصی دارند. مثلاً بیشتر باکتری ها در دمای حد فاصل 4 تا 60 درجه سانتیگراد (منطقه خطر) بیشترین سرعت رشد را دارند و تعداد آن ها در عرض 20 دقیقه دو برابر می شود. دمای 4 درجه سانتیگراد یخچال از رشد اغلب این باکتری ها جلوگیری می کند.

باکتری هایی که باعث فساد مواد غذایی می شوند، اغلب در دمای یخچال نیز فعال هستند و مزه یا بو و ظاهر غذا را تغییر می دهند. خوردن غذای فاسد خوشایند نیست ولی باعث بیماری انسان نمی شود.

باکتری هایی که باعث بیماری انسان می شوند، اغلب در دمای یخچال غیرفعال هستند ولی در منطقه خطر (4 تا 60 درجه سانتیگراد) رشد می کنند. این باکتری ها مزه، بو یا ظاهر غذا را تغییر نمی دهند.

بنابراین، در رابطه با میکروب ها و غذایی که می خوریم، با دو حالت روبرو هستیم:

حالت اول: غذایی که مدت نسبتاً طولانی در محدوده خطر (4 تا 60 درجه سانتیگراد) مانده و مزه، بو و ظاهر خوبی دارد ولی خوردن آن خطرناک است. اغلب یخچال ها دماسنج دارند. در غیر این صورت می توانید یک دماسنج تهیه کنید و آن را در طبقه میانی یخچال قرار دهید. دمای یخچال را به طور منظم، به ویژه پس از قطع و وصل برق، کنترل کنید. غذایی که بیش از 2 ساعت در دمای بیش از 4 درجه سانتیگراد بماند نباید مصرف شود.

حالت دوم: غذایی که مدت نسبتاً طولانی در یخچال مانده و مزه، بو یا ظاهر خوشایندی ندارد ولی خوردن آن اغلب بی خطر است.