پژوهشی که بین سالهای 2005 تا 20012 در 194 کشور عضو سازمان سلامت جهانی (WHO) انجام و نتایج آن در شماره ی دسامبر JAMA منتشر شد نشان می دهد میزان ایده آل زایمان سزارین از نظر کمترین مرگ و میر مادر و نوزاد، به جای رقم 15% پیشنهادی، بین 19.1 تا 19.4 است.

نتایج این پژوهش، شعار سازمان سلامت جهانی در 30 سال گذشته مبنی بر کاهش میزان زایمان سزارین به کمتر از 15% را به چالش می کشد. البته رقم مطلوب سزارین برای هر کشور متفاوت است. در مطالعه ی دیگری در اسکاتلند، میزان بستری شدن در اثر آسم در کودکانی که به روش سزارین به دنیا می آیند، کمتر از زایمان طبیعی (به ترتیب 3.41% و 3.73%) گزارش شده است.

 منابع: 1 2