دانشمندان با استفاده از یک روش بسیار حساس، سریع و پیشرفته توانستند بیش از 20 نوع ترکیب دارویی و مشتقات سمی حشره کش ها را در داخل شیر گاو، بز، و انسان پیدا کنند. البته مقدار این سموم و داروها به میزانی نیست که برای سلامت انسان خطرناک باشد ولی نتایج تحقیقات جدید در تأیید پژوهشهای متعدد قبلی نشان می دهد مواد خطرناکی که توسط بشر تولید می شوند ممکن است وارد چرخه طبیعت شده و آب و غذای انسان را آلوده و مسموم کنند. بیشترین مقدار سموم در شیر گاو یافت شده که شامل داروهایی مانند داروهای مسکن، آنتی بیوتیکها و نیز عوامل افزایش دهنده رشد مانند هورمونها هستند که به گاوها تجویز می شوند. راه دیگر ورود سموم به داخل شیر از طریق علوفه یا خوراک آلوده دام است. اهمیت پژوهش جدید، استفاده از روش حساس و سریعی است که در عرض کمتر از 20 دقیقه نوع و مقدار مواد آلوده کننده شیر را مشخص می کند.