امروزه گسترش وسایل ارتباط جمعی پیشرفته، به ویژه موبایل و اینترنت، و پیدایش ابزارهای نوینی چون وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی، منجر به ظهور چهره های جدیدی از معضلات قدیمی شده است. به نظر می رسد افراد می توانند با هویتی در فضای آنلاین ظاهر شوند که با هویت آفلاین به شدت متفاوت باشد. پروفایل افراد در دنیای مجازی بیشتر منعکس کننده حقیقت وجودی آنان است تا هویتی که در دنیای واقعی از خود نشان می دهند. بر اساس پژوهشی که در دبیرستان های دولتی ایالت هوستون آمریکا با شرکت حدود 1000 دانش آموز انجام و نتایج آن اخیراً منتشر شده، ارسال ایمیل یا پیامک های مستهجن با افزایش رفتارهای مخاطره آمیز در دختران همراه است. حدود یک چهارم دختران شرکت کننده در این پژوهش سابقه ارسال تصاویر برهنه خود از طریق ایمیل یا پیامک را گزارش کردند. حدود نیمی از دختران اظهار کردند چنین درخواستی از آنان شده است. شیوع رفتارهای مخاطره آمیز مانند روابط نامشروع جنسی یا مصرف الکل و مواد مخدر در دخترانی که سابقه ارسال تصاویر برهنه خود از طریق ایمیل یا پیامک داشتند بیشتر بود. بر اساس این پژوهش، چنین ارتباطی در پسران مشاهده نشده است