این مطالعه از شماره مارس Annals of Family Medicine نشان می‌دهد معاینه رکتوم باانگشت (Digital Rectal Examination یا DRE) به‌صورت روتین و در مردان بدون علامت، تأثیری در جهت افزایش موارد تشخیص زودرس سرطان پروستات ندارد.

این مطالعه شامل مرور نتایج ۷ مطالعه دیگر با شرکت بیش از ۹ هزار مرد است.

براساس نتایج فوق، حساسیت DRE برای تشخیص سرطان پروستات ۵۱‎٪، ویژگی ۵۹‎٪ و ارزش پیش‌بینی مثبت آن ۴۱‎٪ است و به‌همین دلیل برای غربال‌گری سرطان پروستات، روش مناسبی نیست و نباید به‌صورت روتین در همه مردان انجام شود، زیرا باعث تشخیص و درمان افراطی و غیرضروری می‌شود.

منبع