اين محققين طي يك نامه ساختگي به نام فردي كه ادعا مي كرد داراي تحصيلات و مهارت كافي است از ٣٦٠ مجله درخواست پست در هيأت تحريريه كردند. نتایج تحقیق آنان در شماره مارس مجله Nature منتشر شده است.

يك سوم اين مجلات از استانداردهاي بالاتري برخوردار بوده، نام آن‌ها در Journal Citation Reports (JCR) آمده و دارای impact factor رسمی بودند و هيچ يك آن پيشنهاد را نپذيرفتند. از ميان بقيه مجلات كه نام بیشتر آن‌ها در فهرست Directory of Open Access Journals (DOAJ) آمده و به نظر محققين مجلاتي سودجو هستند، يك سوم آن ها پيشنهاد را پذيرفتند و حتي يكي از مجلات اعلام كرد كه حاضر است آن فرد را به سمت سردبيري برساند.

به نظر محققين تعداد اين نوع مجلات سودجو بيش از ١٠ هزار عنوان است. تعريف آنان از مجلات سودجو مجلاتي است كه از نويسندگان مقالات پول مي گيرند و نگران استانداردهاي نگارش مقالات نيستند. نام تعدادی از این مجلات طی یک سال گذشته از فهرست DOAJ حذف شده است.

منبع