این مطالعه در شماره آگوست مجله Child Development نشان می‌دهد آثار مثبت روابط دوستانه‌ای که از نوجوانی آغاز می‌شود، تا بزرگسالی پابرجا می‌ماند. محققین با پیگیری 169 نفر به مدت 10 سال از 15 سالگی، میزان اضطراب، افسردگی و اعتماد‌به‌نفس آنان را به فواصل هر سال یک بار سنجیدند. این میزان پس از 10 سال در افرادی که روابط دوستانه قوی‌تری داشتند، کمتر بود. بهترین عملکرد مربوط به افرادی بود که یک رابطه دوستانه را از دوره نوجوانی حفظ کرده بودند.

به نظر محققین، رابطه دوستانه و مستمر مانند یک بافر عمل می‌کند و قدرت مقابله افراد در مقابل تنش‌های روحی و عاطفی را افزایش می‌دهد. همچنین دوره نوجوانی زمان شکل‌گیری شخصیت افراد است و وجود یک دوست خوب می‌تواند به کسب مهارت‌های مفید عاطفی کمک کند.

منبع