سازمان سلامت جهانی فهرست جدید داروهای ضروری را اعلام کرده است. این فهرست شامل نیازهای دارویی حداقل در هر سیستم درمانی است. موارد اضافه شده به این فهرست عبارتند از:

  • 5 داروی خوراکی هپاتیت C، شامل سوفوسبوویر، و داکلاتاسویر
  • 16 داروی سرطان، شامل تراستوزوماب برای سرطان پستان
  • 5 داروی سل، شامل بداکلین، و دلامانید برای عفونتهای مقاوم به چند دارو

 منبع