براساس این تحقیق از شماره ژانویه JAMA Internal Medicine، استفاده از فشارسنج‌های خودکار در مطب باعث افزایش دقت اندازه‌گیری فشارخون می‌شود. در این مطالعه نتایج اندازه‌گیری فشارخون در حدود 10 هزار نفر به دو روش خودکار و دستی مقایسه شده است.

در افرادی که فشارخون سیستولی آنان با فشارسنج خودکار 130 میلیمتر جیوه یا بالاتر است، نتایج فشارسنج دستی به‌طور متوسط 14 تا 15 میلیمتر جیوه بیشتر است.

به‌نظر محققین، علت اصلی این تفاوت، پدیده روپوش سفید (white coat effect) است و به‌همین دلیل توصیه می‌شود در ویزیت‌های روتین، به جای استفاده از فشارسنج دستی، اندازه‌گیری فشارخون توسط فشارسنج خودکار و بدون دخالت پزشک یا پرستار انجام شود.

منبع