براساس این مطالعه از شماره نوامبر British Journal of Surgery، بیشترین تأثیر غربال‌گری سرطان کولورکتال با آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBTs) با فاصله هر دو سال یک‌بار در بهبود پیش‌آگهی و بقا، کاهش موارد جراحی اورژانس و رادیکال و کاهش نیاز به شیمی‌درمانی، در مردان و تومورهای سمت چپ مشاهده می‌شود.

به‌نظر این محققین، روش، زمان، و فواصل غربال‌گری در زنان و تومورهای سمت راست باید متفاوت باشد.

منبع