عوارض دارویی از علل شایع مراجعات به اورژانس و بستری شدن افراد پیر است. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که با اجرای برنامه های پایش دارویی در سالمندان می توان از بسیاری از موارد فوق پیشگیری کرد. شایعترین داروهایی که در پیری مشکل ساز می شوند انسولین، وارفارین، آسپیرین و قرص های پایین آورنده قند خون هستند که به طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند.