طلاق یکی از عوامل استرس زای شناخته شده با پیامدهای عاطفی، اقتصادی، و جسمی ناگوار است. افرادی که از هم جدا می شوند، خطر سکته قلبی یکدیگر را افزایش می دهند. بر اساس پژوهشی که بین سالهای 1992 تا 2010 با شرکت 16 هزار فرد بالغ انجام شد، خطر سکته قلبی متعاقب طلاق بیشتر از افرادی است که در شرایط یکسان زندگی مشترک خود را ادامه می دهند.

البته یافته های پژوهش فوق در مردان و زنان اندکی متفاوت است. خطر سکته قلبی در مردانی که پس از طلاق، دوباره ازدواج می کنند، افزایش نمی یابد. اما خطر سکته قلبی خانم هایی که پس از طلاق به ازدواج مجدد روی می آورند، تفاوتی با خانم هایی که مطلقه مانده اند ندارد.

برای خانم ها، خطر طلاق مکرر به اندازه عواملی مانند سیگار، دیابت، یا فشارخون است. استرس حاد و مزمن ناشی از طلاق، نقش مهمی در تعیین میزان این خطر دارد.

منبع