این مقاله از شماره ی فوریه ی مجله ی کالج متخصصین قلب و عروق آمریکا (JACC) به مطالعه ی ارتباط ضریب کلسیفیکاسیون شریان کرونر (CAC score) با میزان مرگ و میر پرداخته است. این ضریب که بر اساس یافته های سی تی اسکن قفسه ی سینه و نوار قلبی محاسبه می شود، اطلاعات مفیدی از نظر پیش آگهی بیماران ارائه می دهد.

پس از حذف عوامل مخدوش کننده و سایر عوامل خطرساز قلبی عروقی، وجود یک درجه انحراف معیار در CAC score با حدود 50% افزایش خطر مرگ همراه است. محققین به پزشکانی که به درمان بیماران قلبی می پردازند توصیه می کنند هنگام درخواست سی تی اسکن قفسه ی سینه، حتماً CAC score را هم درخواست کنند و بر اساس نتایج، اقدامات تشخیصی یا درمانی بعدی را انجام دهند.

 منبع