این پژوهش از شماره آوریل مجله JAMA Ophthalmology  نشان می‌دهد خوردن شکلات تلخ بینایی را تقویت می‌کند. داوطلبان در دو گروه به صورت تصادفی شکلات تلخ و یا شکلات شیری خوردند و پس از ۲ ساعت آزمون بینایی‌سنجی برای آنان انجام شد. پس از ۷۲ ساعت، افراد دو گروه جابه‌جا شدند و آزمایش تکرار شد.

این پژوهش نشان می‌دهد خوردن شکلات تلخ با بهبود چشمگیر حدت بینایی (‏visual acuity ) با کنتراست بالا همراه است و حساسیت کنتراست را به‌ویژه برای حروف ریز بالا می‌برد.

به‌نظر محققین، مکانیسم احتمالی این پدیده، افزایش جریان خون شبکیه، عصب بینایی، و یا مخچه است که باعث افزایش اکسیژن‌رسانی و دسترسی به مواد مغذی در مراکز مهم بینایی می‌شود.

منبع