مقاله ی جالبی در شماره ی مارس مجله ی Open Forum Infect Dis به گزارش توانایی استثنایی سگ برای تشخیص باکتریوری پرداخته است. پیش از این نیز مواردی از تشخیص کولیت ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل توسط سگ گزارش شده است.

در این مطالعه که 16 هفته طول کشیده است، سگ ها توانستند عفونت ادراری را با حساسیت 99% و ویژگی 91.5% تشخیص دهند.

برآورد شده که بینی سگ بیش از 100 هزار برابر حساس تر از بینی انسان است. بو کشیدن یکی از توانایی های ذاتی سگ است.

منابع: 1 2