نتایج پژوهشی که در مجله طب داخلی JAMA (آرشیو طب داخلی سابق) منتشر شده نشان می دهد مدت زمان استفاده از سونا ارتباط مستقیم و معنی دار با طول عمر و زندگی سالم تر— دست کم در فنلاند— دارد. در این پژوهش بیش از 2300 مرد میانسال فنلاندی که به طور منظم از سونا استفاده می کردند به مدت 20 سال تحت نظر قرار گرفتند.

میزان مرگ ناگهانی قلبی، بیماری مرگبار عروق کرونر و مرگ و میر کلی در این افراد کمتر از جمعیت عادی بود. به عنوان مثال، خطر مرگ ناگهانی قلبی در مردانی که هر هفته 4 تا 7 جلسه سونا می رفتند، 63% کمتر از مردانی بود که یک جلسه در هفته از سونا استفاده می کردند.

استفاده از سونا در تحقیق فوق هیچ اثر منفی نداشته است. البته این موضوع می تواند ناشی از خصوصیت منحصربفرد سونا در  فنلاند باشد، اما به هر جهت اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا استفاده از سونا در مقایسه با عدم استفاده از آن هم چنین فایده ای دارد؟ تحقیق فوق از آنجا که در کشوری انجام شده که به زادگاه سونا معروف است، نمی تواند به این پرسش پاسخ قطعی بدهد.

 منبع