دست کم حدود 10% انسانها از آمپول می ترسند، هر چند به دلیل عدم مراجعه پزشکی در موارد شدید، آمار دقیقی از این افراد موجود نیست. شدت سوزن هراسی (needle phobia) یا تریپانوفوبیا (trypanophobia) در برخی موارد چنان است که بیمار با مشاهده خون یا حتی نزدیک شدن به مطب پزشکان، آزمایشگاه یا بیمارستان نیز دچار هراس می شود. نامهای مشابه که البته کاربرد کمتری دارند عبارتند از ایکموفوبیا (aichmophobia)، بیلونی فوبیا (belonephobia)، یاتروفوبیا (iatrophobi)، و آنتوفوبیا (enetophobia).

تقریباً در نیمی از موارد، بیمار دچار تپش قلب شده سرعت ضربان قلب و فشار خون وی افزایش می یابد. سپس به فاصله کوتاه سرعت ضربان و فشار افت کرده و بیمار ممکن است دچار بیهوشی (سنکوپ) شود که گاهی با تشنج همراه است. این حالت به اصطلاح “شوک وازو- واگال” نام دارد و احتمالاً جنبه ژنتیک و ارثی دارد، زیرا بیش از 80% مبتلایان سابقه خانوادگی آن را ذکر می کنند.

در حدود یک سوم بیماران یک واقعه تروماتیک مانند اقدامات پزشکی دردناک بر روی خود یا یکی از نزدیکان منجر به بروز اضطراب در موقعیت های مشابه می شود که اصطلاحاً ترس موقعیتی (associative) نام دارد و در موارد شدید به شکل حملات پانیک بروز می کند.

در موارد دیگر، سوزن هراسی ممکن است به شکل رفتارهای تهاجمی و پرخاش جویانه، داد و فریاد، مقاومت و فرار بروز نماید.